LogoPublikujeme

Dohled nad správou svěřenského fondu

Dohled nad správou svěřenského fondu vykonává zakladatel a osoba označená za obmyšleného, popřípadě další osoby, určí-li tak statut. V případech stanovených zákonem dohlíží na správu svěřenského fondu jiná osoba nebo skupina osob, anebo orgán veřejné moci.

Dohlížitel (Protector)

Jedná se o kontrolní orgán, jehož povinností je dohled nad činností svěřenského správce a všech činností, které souvisí z existencí i naplňování účelu svěřenského fondu. Občanský zákoník § 1463 říká „Dohled nad správou svěřenského fondu vykonává zakladatel a osoba označená za obmyšleného, popřípadě další osoby, určí-li tak statut.“ V případě, kdy zakladatel nemá pro výkon funkce Dohlížitele patřičnou kvalifikaci nebo se touto činností nechce zabývat. Má právo pověřit výkonem této funkce jím stanovenou osobu, skupinu osob nebo i právnickou osobu.

Obmyšlený – Beneficient (Beneficiary)

Zakladatel má právo jmenovat obmyšleného a určit mu plnění ze svěřenského fondu, ledaže statut svěřenského fondu určí něco jiného. Obmyšlenému lze přiznat právo na plody nebo užitky ze svěřenského fondu nebo právo na majetek ze svěřenského fondu, případně na podíly na nich. Právo obmyšleného na plnění ze svěřenského fondu vzniká za podmínek určených statutem.

Statut svěřenského fondu

Každý svěřenský fond musí mít statut. Statut svěřenského fondu vydává zakladatel. Statut obsahuje alespoň označení svěřenského fondu, označení majetku, který tvoří svěřenský fond při jeho vzniku, vymezení účelu svěřenského fondu, podmínky pro plnění ze svěřenského fondu,údaj o době trvání svěřenského fondu a má-li být ze svěřenského fondu plněno určité osobě jako obmyšlenému, určení této osoby, nebo způsobu, jak bude obmyšlený určen. Statut vyžaduje formu veřejné listiny.

Svěřenský fond

Svěřenský fond (nikoli svěřenecký fond) je soubor majetku bez právní subjektivity vyčleněný zakladatelem ke stanovenému účelu, držený a spravovaný svěřenským správcem ve prospěch stanovené osoby obmyšleného (tzv. beneficienta)

Svěřenský správce (Trustee)

Svěřenským správcem může být každý svéprávný člověk. Právnická osoba může být svěřenským správcem, stanoví-li to zákon. Svěřenského správce jmenuje a odvolává zakladatel. Svěřenskému správci náleží plná správa majetku ve svěřenském fondu.

Vlastnictví majetku ve svěřenském fondu

Vlastnická práva k majetku ve svěřenském fondu vykonává vlastním jménem na účet fondu svěřenský správce. Majetek ve svěřenském fondu však není ani vlastnictvím správce, ani vlastnictvím zakladatele, ani vlastnictvím osoby, které má být ze svěřenského fondu plněno. Do veřejného seznamu nebo do jiné evidence se svěřenský správce zapíše jako vlastník majetku ve svěřenském fondu s poznámkou „svěřenský správce“.

Vznik svěřenského fondu

Svěřenský fond vznikne, když svěřenský správce přijme pověření k jeho správě. Je-li svěřenských správců více, postačí, pokud pověření přijme alespoň jeden z nich. Byl-li však svěřenský fond zřízen pořízením pro případ smrti, vznikne smrtí zůstavitele.

Zakladatel svěřenského fondu (Settlor)

Zakladatelem svěřenského fondu je fyzická, nebo právnická osoba, která ze svého vlastnictví vyčleňuje majetek do svěřenského fondu k určitému účelu.

Založení svěřenského fondu

Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci majetek k určitému účelu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat.

Zánik svěřenského fondu

Uplyne-li doba, na kterou byl svěřenský fond zřízen, je-li dosaženo účelu, pro který byl svěřenský fond zřízen, nebo rozhodne-li tak soud, správa svěřenského fondu končí. Byl-li svěřenský fond zřízen za soukromým účelem, končí jeho správa i v případě, že se všichni obmyšlení vzdají práva na plnění ze svěřenského fondu. Soud může na návrh osoby, která na tom má právní zájem, rozhodnout, že svěřenský fond zruší, pokud je dosažení účelu svěřenského fondu nemožné nebo obtížně dosažitelné, zejména následkem okolností zakladateli neznámých nebo pro zakladatele nepředvídatelných.

Buďte s námi v kontaktu

Zadejte Vaši e-mailovou adresu
a dostávejte nejnovější informace.

Máte otázky
Zavolejte nám!

+420 777 09 09 44

Máte otázky
Pište nám!

office@sverenska-sprava.cz

Svěřenská správaSvěřenská správa s.r.o. | Bělehradská 10/79 | Praha 2 120 00
office@sverenska-sprava.cz | +420 777 09 09 44